Privacyverklaring – Podotherapie Van der Eerden – Kaatsheuvel
Header afbeelding
Welkom bij Podotherapie Van der Eerden

Privacyverklaring

Bij podotherapie Van der Eerden, hechten wij groot belang aan uw privacy. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met zorgverlener en uw zorgverzekeraar wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Uw gegevens blijven bij ons: Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij respecteren uw wettelijke rechten: Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer, e-mailadres en behandelend huisarts.

De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere stukken, bevattende zodanige gegevens (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op, om zorg te dragen voor een goede hulpverlening.

Waarvoor verbruiken wij uw gegevens?

 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN-nummer  te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven plaats via een beveiligde verbinding.
 • In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts nemen we in uw dossier gegevens op over uw behandeling en nemen andere stukken, bevattende zodanige gegevens (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is het bewaartermijn van uw medische gegevens?

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin wij wettelijk anders horen te handelen.

Overige privacyrechten

 • U heeft recht op inzage, het aanpassen en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken, én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht op om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Vragen en informatie

Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Podotherapie Van der Eerden
Raadhuisstraat 1-3
5171 CP Kaatsheuvel
0416-530259
www.podotherapievandereerden.nl